Vacature: 2 leden Raad van Toezicht

Home » Vacature: 2 leden Raad van Toezicht

In de Raad van Toezicht van skidkinderopvang ontstaan per 1 september 2024 twee vacatures in verband met het aftreden van twee van de leden.

Profielschets Raad van Toezicht skidkinderopvang

 Stichting skidkinderopvang is een ambitieuze en professionele kinderopvangorganisatie, die opvangvoorzieningen biedt voor kinderen van nul tot dertien jaar. In de kop van Drenthe biedt zij kinderopvang aan op ruim 30 locaties, variërend van kinderdagopvang, peuterspeelgroepen, buitenschoolse opvang en gastouderopvang. Bij skidkinderopvang werken circa 300 medewerkers die met hart en ziel en vanuit een goed ontwikkelde pedagogische visie iedere dag zorgen voor een veilige opvang en ontwikkeling van de kinderen.

Skidkinderopvang is een fusieorganisatie (2018), hierdoor is de organisatie in omvang verdubbeld en complexer geworden. Ook de omgeving waarin de organisatie opereert is complexer geworden, zoals de samenwerking met het onderwijs bij de vorming van Integrale Kind Centra, de arbeidsmarktproblematiek en de politieke ontwikkelingen. Per 1 maart 2023 heeft de Raad van Toezicht een tweehoofdig Raad van Bestuur benoemd.

Voor de komende periode liggen de prioriteiten van deze financieel gezonde organisatie bij:

 • versterken decentrale samenwerking met kinderopvang, scholen en gemeenten;
 • inspirerend en aantrekkelijk werkgeverschap;
 • ontwikkelen strategische brede meerjarenvisie inclusief zorg;
 • optimaliseren van de organisatie-inrichting.

Vier jaar geleden is een wijziging in de Governance structuur aangebracht en is een Raad van Toezicht gevormd. Deze Raad bestaat uit 5 leden. In verband met vertrek van twee van de leden is de Raad op zoek naar nieuwe leden met aandachtsgebieden ‘HR en kwaliteit’ of ‘kinderopvang en pedagogiek’. Hieronder treft u nadere informatie over de Raad van Toezicht en het gewenste profiel.

 

Taken en omvang Raad van Toezicht

 De Raad van Toezicht (RvT) heeft tot taak toezicht te houden op de uitvoering van het beleid door de directeur-bestuurders en op de algemene gang van zaken binnen skidkinderopvang. De RvT ziet onder meer toe op de realisatie van de doelstellingen van skidkinderopvang, de strategie en de risico’s verbonden aan de ondernemingsactiviteiten, het financiële verslagleggingproces en de naleving van wet- en regelgeving. Daarnaast is de RvT een strategische sparringpartner van de directeur-bestuurders, geeft zij gevraagd en ongevraagd advies en treedt zij op als werkgever van de directeur-bestuurders.

De RvT van skidkinderopvang opereert als een collegiaal team. De leden van de Raad onderschrijven de Governance Code Kinderopvang. Leden van de Raad worden benoemd voor een periode van 4 jaar met de mogelijkheid tot eenmaal herbenoemen.

Leden van de Raad moeten onafhankelijk kunnen opereren, mogen niet in dienst (geweest) zijn van de organisatie, noch deelnemen aan leveringen ten behoeve van de stichting, noch ouder/verzorger zijn van kinderen die gebruik maken van de diensten van skidkinderopvang.

 

Algemeen profiel Raad van Toezicht

 Voor de samenstelling van de Raad van Toezicht geldt als algemeen uitgangspunt dat een lid van de Raad in staat is:

 • om op het niveau van de directeur-bestuurders te fungeren als sparringpartner in discussies over vraagstukken waarvoor de directeur-bestuurders staat;
 • integraal toezicht uit te oefenen aan de hand van de taakstelling van de directeur- bestuurder;
 • afstandelijkheid en betrokkenheid te combineren;
 • om op basis van globale informatie op hoofdlijnen een oordeel te vormen over de aan hem/haar voorgelegde aangelegenheden;
 • beoordelen en controleren te combineren met adviseren en stimuleren;
 • ontwikkelingen in de kinderopvang, op politiek gebied en in de maatschappij, zelfstandig te volgen;
 • betrokkenheid te tonen in de kinderopvangbranche;
 • besluitvaardig en in collegiaal teamverband te handelen;
 • het organisatiebelang te behartigen met oog voor het algemeen maatschappelijk belang;
 • door de informatie heen te kijken en organisatorische spanningen te herkennen;
 • het eigen functioneren kritisch te kunnen evalueren;
 • in voldoende mate tijd en energie te kunnen besteden aan het voorbereiden en bijwonen van de vergaderingen en eventuele overige taken;
 • het eigen netwerk aan te wenden voor ondersteuning van de directeur-bestuurders en de organisatie;
 • integriteit en transparant te handelen;
 • een verklaring omtrent gedrag (VOG) te kunnen.

 

Aandachtsgebieden c.q. deskundigheden Raad van Toezicht

 Bij de samenstelling van de RvT wordt gelet op de diverse taken en bevoegdheden zoals vastgelegd in de statuten, alsmede op voldoende spreiding van deskundigheden en maatschappelijke achtergronden van de leden. De leden van de Raad dienen gezamenlijk te beschikken over de vereiste kennis en ervaring om de doelen van beleid en strategie, de dienstverlening, de organisatie en de bedrijfsvoering in algemene zin te kunnen beoordelen en te kunnen fungeren als sparringpartner voor de directeur-bestuurders.

Elk lid van de Raad moet een generalist zijn met de benodigde kwaliteiten om verschillende aspecten integraal af te wegen, gericht op het belang van de stichting als geheel. Het functioneren van de RvT is gediend bij een goede samenstelling; de individuele leden dienen elkaar qua competenties aan te vullen en als team goed met elkaar te kunnen samenwerken. Binnen de RvT dienen in ieder geval de volgende meer of minder specifieke expertise en/of kennisgebieden aanwezig te zijn:

 • Bedrijfseconomie, financiën en informatievoorziening (w.o. kennis en ervaring met financiële verslaglegging, risicoanalyse, fusieprocessen en informatietechnologie)
 • Kinderopvang en maatschappelijk netwerk (w.o. kennis/ervaring met doelgroep klanten van de kinderopvang, pedagogiek, het hebben van een netwerk binnen lokale, provinciale, landelijke overheden en/of netwerk in sector welzijn, zorg en onderwijs)
 • Personeel en organisatie (w.o. kennis/ervaring met organisatievraagstukken, HRM, beloning -en arbeidsvoorwaarden)
 • Marketing en communicatie (w.o. kennis en ervaring met marketing, communicatie, public relations)
 • Juridisch (w.o. kennis/ervaring juridische zaken en wet- en regelgeving binnen de branche kinderopvang)
 • RvT lid op voordracht van de OR

 

Profielen aandachtsgebieden ‘HR en kwaliteit’ of ‘kinderopvang en pedagogiek’

 Van belang is dat binnen de RvT alle competenties aanwezig zijn. Het kan goed voorkomen dat een toezichthouder verschillende competenties bezit. De Raad van Toezicht is nu op zoek naar toezichthouders met interesse en kennis van de gebieden kinderopvang c.q. pedagogiek en kennis en ervaring met HR en kwaliteit.

De procedure zal geleid worden door een delegatie van de Raad van Toezicht. De sluitingsdatum is maandag 27 mei. Uw reactie is van harte welkom, u kunt deze sturen naar Willemijn Smit, w.smit@skidkinderopvang.nl.

Op donderdag 6 juni of vrijdag 14 juni in de ochtend zullen de gesprekken plaatsvinden met een afvaardiging van de Raad van Toezicht, OR en bestuur. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bert Wiersema (voorzitter Raad van Toezicht) via telefoonnummer 06-51258955.